Aktualne artykuły

  Starszy Dieter F. Uchtdorf opowiada, jak przygoda zwana życiem sprawi, że bedziemy lepszymi uczniami Chrystusa.
  Widząc dookoła siebie ewangelię w działaniu, jesteśmy lepiej przygotowani do zajęć Szkoły Niedzielnej.
  Starszy Ronald A. Rasband wyjaśnia, jak ważne jest dotrzymywanie obietnic i przymierzy, które zawieramy z Panem, jak i z naszymi bliźnimi.
  Starszy D. Todd Christofferson opisuje trwałe szczęście, które odnajdujemy, gdy żyjemy w zgodzie z ewangelią.
  By uczyć nasze dzieci, musimy sami uczyć się na podstawie pism świętych.
  Prezydent Russell M. Nelson oraz inni kościelni przywódcy ogłaszają zmiany świadczące o toczącym się procesie przywrócenia Kościoła Pana w tych ostatnich dniach.
  (2 Nefi 32:3) Kiedy będziemy napawać się słowami Chrystusa, Duch będzie nas prowadził.
  Starszy Dale G. Renlund mówi o tym, jak możemy udoskonalać siebie poprzez poświęcenie naszego życia Chrystusowi.